структура

„Delta Star“ AD

Das Unternehmen ist als Aktiengesellschaft strukturiert, с колективен орган за управлениеСъвет на директорите. Seine Teilnehmer verteilen die Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Führung untereinander, Gewährleistung einer vollständigen Austauschbarkeit ihrer Aufgaben.
Das Stammkapital wird unter den Gründern der Gesellschaft verteilt, die sich aktiv am Prozess der Verwaltung beteiligen.
Es besteht die Möglichkeit, den Umfang und die Art der Aktivitäten zu erweitern, die das Unternehmen leistet, durch Partnerschaften mit Unternehmen mit ähnlichen und ergänzenden Aktivitäten, sowie durch Umstrukturierung und Erhöhung der Aktionäre und des Grundkapitals.
За разлика от други дружества със сходни дейности, „Делта Стар“ АД е с акционерен капитал от 700 000лв., който реално притежава и активно управлява. Същият значително надвишава минималните изисквания, с което удовлетворява напълно изискванията на своите клиенти за предоставяне на реални гаранции. Отговорностите които дружеството поема, са съобразени с неговия акционерен капитал и застрахователни покрития за съответните рискове, като гаранционния фонд пряко се управляван от акционерите.

Дейностите които дружеството управлява и изпълнява са разпределени в няколко структурни звена:
• Изграждане и поддръжка на енергийни съоръжения и оборудване – Дейностите се изпълняват от няколко работни групи, като някой от тях са постоянно базирани на производствените площадки на съответните клиенти;
• Проектиране на енергийни съоръжения, експертен анализ и технически консултации;
• Доставка и търговски консултации на енергетично оборудване и съоръжения;
• Планиране, управление и финансиране на дейности и ресурси и проекти;
• Орган за контрол:
• Съгласувателни дейности и изготвяне на документация:
• Изследователска и развойна дейност.
От 2011 Herr. дружеството не участва в обществени поръчки и работи преимуществено с частни инвеститори и клиенти.
Дружеството не участва като подизпълнител на фирми регистрирани с малък или недостатъчен капитал за изпълнение на съответните проекти.