структура

„Делта Стар”АД

Дружеството е структурирано като акционерно, с колективен орган за управление – Съвет на директорите. Участниците в него разпределят помежду си отговорностите свързани с управлението, като осигуряват пълна взаимозаменяемост на своите задължения.
Акционерният капитал е разпределен между основателите на дружеството, които активно участват в процеса на неговото управление.
Предвидена е възможност за разширение на обема и видовете дейности, които дружеството изпълнява, посредством партньорство с фирми имащи сходни и допълващи дейности, както и чрез преструктуриране и увеличаване на акционерите и акционерния капитал.
За разлика от други дружества със сходни дейности, „Делта Стар“ АД е с акционерен капитал от 700 000лв., който реално притежава и активно управлява. Същият значително надвишава минималните изисквания, с което удовлетворява напълно изискванията на своите клиенти за предоставяне на реални гаранции. Отговорностите които дружеството поема, са съобразени с неговия акционерен капитал и застрахователни покрития за съответните рискове, като гаранционния фонд пряко се управляван от акционерите.

Дейностите които дружеството управлява и изпълнява са разпределени в няколко структурни звена:
• Изграждане и поддръжка на енергийни съоръжения и оборудване – Дейностите се изпълняват от няколко работни групи, като някой от тях са постоянно базирани на производствените площадки на съответните клиенти;
• Проектиране на енергийни съоръжения, експертен анализ и технически консултации;
• Доставка и търговски консултации на енергетично оборудване и съоръжения;
• Планиране, управление и финансиране на дейности и ресурси и проекти;
• Орган за контрол:
• Съгласувателни дейности и изготвяне на документация:
• Изследователска и развойна дейност.
От 2011 г. дружеството не участва в обществени поръчки и работи преимуществено с частни инвеститори и клиенти.
Дружеството не участва като подизпълнител на фирми регистрирани с малък или недостатъчен капитал за изпълнение на съответните проекти.