показатели

„Делта Стар”АД

Дружеството е в процес на постоянна капитализация в резултат на което, записания капитал отговаря напълно на внесения и е в размер на 700 000лв.

Финансов резултат / Приходи от продажби    КРПП  = ФР/ПрП

2022г. – 0,06
2021г. – 0,21
2020г. – 0,03
2019г. – 0,44

Финансов резултат / Собствен капитал   КРСК = ФР/СК

2022г. – 0,14
2021г. – 0,16
2020г. – 0,02
2019г. – 0,40

Финансов резултат / Стойност на пасивите     КРПас = ФР/Пас

2022г. –   0,44
2021г. –   2,77
2020г. –   0,06
2019г. – 28,30

Финансов резултат / Стойност на реалните активи   КРАкт = ФР/СРА

2022г. – 0,10
2021г. – 0,15
2020г. – 0,01
2019г. – 0,39

Приходи / (Разходи +Разходи за данъци)    КЕР = Прих/(Разх+РД

2022г. – 1,07
2021г. – 1,27
2020г. – 1,03
2019г. – 1,79

Разходи / Приходи     КЕП = Празх/Прих

2022г. – 0,93
2021г. – 0,77
2020г. – 0,97
2019г. – 0,51

Краткотрайни активи /Краткотрайни задължения    КОЛ = КА/КЗ

2022г. –   3,00
2021г. – 16,54
2020г. –   4,33
2019г. – 63,08

Коефициент на бърза ликвидност

(Краткотрайни активи – Материални запаси) /Краткотрайни задължения    КБЛ = (КА-МЗ)/КЗ

2022г. –   0,04
2021г. – 16,43
2020г. –   4,30
2019г. – 62,72

(Краткотрайни активи – Материални запаси – Краткосрочни финансови активи ) /Текущи задължения    КБЛ = (КА-МЗ-КФА)/ТЗ

2022г. –   2,74
2021г. – 16,43
2020г. –   4,30
2019г. – 62,72

Парични средства /Текущи задължения    КАЛ = П/ТЗ

2022г. –   1,27
2021г. – 12,59
2020г. –   4,01
2019г. – 60,00

Собствен капитал /Краткосрочни и дългосрочни задължения    КФА= СК/Пас

2022г. –   3,24
2021г. – 17,69
2020г. –   3,96
2019г. – 70,7

Краткосрочни и дългосрочни задължения / Собствен капитал   КЗ =Пас/СК

2022г. – 0,31
2021г. – 0,06
2020г. – 0,25
2019г. – 0,01

2022г.
Административен перонал – 2,76%
Фонд работна заплата за административен персонал – 1,32%
Админмистративни разходи – 3,0,2%
2021г.
Административен перонал – 3,21%
Фонд работна заплата за административен персонал – 1,78%
Админмистративни разходи – 3,91%
2020г.
Административен перонал – 3,47%
Фонд работна заплата за административен персонал – 2,728%
Админмистративни разходи – 4,63%
2019г.
Административен перонал – 4,98%
Фонд работна заплата за административен персонал – 3,71%
Админмистративни разходи – 5,41%