Партньорство

„Делта Стар”АД

 • Платформата за партньорство е естествен отговор на проблемите породени от съществуващите дефицити на качествен персонал и ограничен финансов потенциал за изпълнение на дейности изискващи голяма ресурсна обезпеченост.

  Отношенията между партньорите се изграждат и развиват на база взаимно доверие, сътрудничество, взаимопомощ развивани на база сключени договори между тях.

  Партньорите запазват своята юридическа, финансова и икономическа самостоятелност, като предоставят възмездно част от своите ресурси при договорени условия. Това осигурява увеличаване на тяхната ефективност и използваемост, както и значителна оперативност при изпълнение на дейностите.

  Програмата е разработена за задоволяване на съществуващи необходимости от обслужване на електроенергийни съоръжения собственост на един от партньорите или трети лица и е обвързана с високоефективно използване на ограничени ресурси.

  Целта е осигуряване на значим икономически ефект и финансов резултат за максимално задоволяване потребностите на съответния клиент, чрез обединяване на ресурсите и потенциала на партньорите.

  Платформата за партньорство позволява адаптивна интеграция към различни бизнес профили и платформи, като основните приоритети са:

  • Изграждане на електросъоръжения;

  • Съвместно управление на енергийни стопанства и съоръжения собственост на трети лица;

  • Разработка на генериращи мощности;

  • Разработка на енергоефективни технологии;

  • Съвместно управление на ресурси.

  Дружеството работи и развива в два аспекта програма за партньорство:

  • Вариант 1: Партньорство с големи компании за поддръжка и обслужване на електроенергийни съоръжения, които са тяхна собственост или наети по силата на договор;

   • При краткосрочни договори – Прилага се модел на сервизно обслужване без разполагане на постоянно действащ персонал на съответната работна площадка на клиента;

   • При дългосрочни договори – Прилага се модел на абонаментно обслужване и постоянно разполагане на собствен персонал на „Делта Стар“ АД на съответните производствените площадки на клиента;

   • Програма за управление на персонал на клиентa – Прилага се модел при който персонала обслужващ съоръженията е административно подчинен на клиента но оперативно е подчинен на ръководен персонал от „Делта Стар“ АД

  • Вариант 2: Партньорство с фирми от бранша за изграждане и обслужване на електроенергийни съоръжения:

   • Водещия партньор при този тип партньорство е фирмата с по-голям капитал и оперативен ресурс, осигуряваща договаряне на съответната дейност и нейното финансиране;

   • Договорите са краткосрочни в рамките на изпълнение на определени договори или част от тях.

  • Вариант 3: Партньорство във връзка с разработка и изграждане на нови съоръжения, генериращи мощности и иновативни технологии, което се осъществява с:

   • Висококвалифицирани специалисти и консултанти:

   • Специализирани проектантски колективи;

   • Тясно специализирани фирми за изграждане на съответните съоръжения;