Проектиране на електроенеригийни съоръжения:

 • Изработка на цялостни проекти и документация за всички етапи от процеса на проектиране;
 • Проектиране на промишлени осветителни системи;
 • Проектиране на промишлени елетроразпределителни уредби;
 • Проектиране на първична и вторична комутация в главни и понижаващи подстанции 110/ 20/0,4 kV.
 • Проектиране на въздушни и кабелни линии за електрозахранване със Средно напрежение до 20kV;
 • Проектиране на кабелни и въздушни линии заелектрозахранване с Ниско Напрежение – 0,4kV;
 • Проектиране на системи за резервно и непрекъсваемо електрозахранване  с дизели газови генератори, UPS, Акумолатори на механична потенциална енергия;
 • Проектиране на автоматизирани системи за управление;
 • Надзор на строително-монтажните дейности за изграждане на проектираните обекти и съоръжения:
 • Издаване на конструктиувни становища за  електросъоръжения ев процес на изграждане;
 • Обследване и издаване на конструктивни становища за изградени електросъоръжения;
 • Разработка на нестандартни съоръжения по технологични задания и изисквания на клиента.