Сервизно обслужване на електроенергийни съоръжения

  • Обслужване и ремонт на машини и съоръжения;
  • Обслужване и ремонт на електрозахранваши и електроразпределителни  съоръжения;
  • Извършване на оперативни превключвания на захранващи източници и консуматори;
  • Наблюдение и контрол на съоръженията;
  • Обслужване и ремонт на осветителни уредби;
  • Извършване на превантивни, текущи и основни ремонти;
  • Спецификация, доставка и подмяна на резервни части и съоръжения;
  • Организация на дежурство за обслужване на електроенергийни съоръжения, включително на непрекъсваем режим на работа 24часа/365дни.;
  • Организация и управление на оперативно ремонтен персонал работещ по договор с  клиента – възложител на дейкнстта.