Обява за набиране на персонал

Дружеството набира квалифицирани електротехници с възможност за работа в районите на градовете: Севлиево, Габрово, Пирдоп и София за дейности със следните профили:
• Работа по график за постоянно и непрекъсваемо обслужване на електросъоръжения;
• Изграждане на нови електроенергийни съоръжения;
• Ремонт и сервизно обслужване на електроенергийни съоръжения.
Варианти за сключване на договор за изпълнение на дейностите:
• Посредством трудов договор;
• Посредством договор с юридическо лице (фирма) – собственик на която е физическото лице кандидат за работа;
• Посредством договор за изпълнение на определени дейности с физическо или юридическо лице.
• Други видове договаряне по предложение на кандидата.
Заплащането за извършените дейности е съобразно действащото законодателство. Прилага се система от бонуси за допълнително стимулиране. Нерегламентирано заплащане е неприложимо.
Условията на работа и заплащане се уточняват, чрез провеждане на индивидуален разговор или кореспонденция посредством посочените в сайта средства за контакт или чрез лична среща която предварително се договаря.
Основни критерии за договаряне на заплащането:
• Притежавана образователна степен и специалност;
• Квалификация на кандидата и опит при обслужване на сходни съоръжения;
• Способност за работа и разчитане на техническа документация;
• Способност за самостоятелна работа и самоорганизация при изпълнение на дейностите;
• Работа в колективна среда;
• Притежаване на лидерски и ръководни умения;
Успешно положен изпит по безопасност в електрически уредби и съоръжения и ниво на технически познания.
За кандидати без квалификация или частично не отговарящи на посочените условия се договаря провеждане на индивидуално обучение.
За справки и информация: +359 879 930 230; e-mail: office@deltastar.bg