Договори и проекти в развитие 2024г.

  • Продължава етапното изграждане и пускане в експлоатация на нов кабелен електропровод 20kV, с дължина 3240м и мощност 7,6МW;
  • Измерване на параметри по електробезопасност и консултации при отстраняване на констатирани проблеми;
  • Изграждане на електрически инсталции в обществени сгради и търговски обекти;
  • Инженеринг и доставка на оборудване за електроенергийни съоръжения;
  • Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 860kW;
  • Консултации за съставяне на инвестиционен проект и съгласуване на дейностите по изграждане на система от фотоволтаични централи за индустриални нужди;
  • Реконструкция, ремонт и изграждане на елктически инсталации в промишлени обекти и съоръжения;
  • Изграждане на зарядна станция за електромобили;
  • Проектиране на изместване на трафопостове и прилежащите им съоръжения с мощност 2600кVA на промишлена производствена площадка.