Договори и проекти за 2023г.

 • Изграждане на нов кабелен електропровод 20kV, с дължина 3240м и мощност 7,6МW;
 • Измерване на параметри по електробезопасност и консултации при отстраняване на констатирани проблеми;
 • Осъществяване на вътрешна кабелна междусистемна връзка между разпределителни уредби СР.Н;
 • Изграждане на електрически инсталции в жилищна сграда;
 • Доставка на кабели и изграждане на кабелни връзки 20kV в промишлена разпределителна мрежа средно напрежение;
 • Етапно изграждане на кабелен електропровод 20kV;
 • Инженеринг и доставка на оборудване за електроенергийни съоръжения;
 • Предпроектни проучвания за изгражданен на фотоволтаична централа 6,6 MW и изграждане на прилежаща електоенергийна структура за електрозахранване на отдалечени производствени площадки;
 • Монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична централа с мощност 0,8 MW;
 • Консултации за съставяне на инвестиционен проект и съгласуване на дейностите по изграждане на система от фотоволтаични централи за индустриални нужди;
 • Участие в колектив за разаработка на инновативни проекти свързани с разработка на нестандартни енергийни източници и преччистване на въздуха  градска среда.