Изпълнени договори и проекти за 2022г.

 • Присъединяване на силов трасформатор 40 000kVA 110kV/6,3kV/6,3kV към открита разпределителна уредба 110kV/6,3kV;
 • Изграждане на кабелни трасета за кабели Ср.Н 6.3kV, полагане на кабели и свтрзване в разпределителни уредби;
 • Почистванe на отпаднали от експлоатация кабелни Ср.Н.;
 • Участие в колектив за разаработка на инновативни проекти свързани с разработка на нестандартни енергийни източници и преччистване на въздуха  градска среда
 • Надстройване на ситема за енергиен мониторинг;
 • Изграждане на електрически инсталции в жилищна сграда;
 • Доставка на кабели и изграждане на кабелни връзки 20kV в промишлена разпределителна мрежа средно напрежение;
 • Изграждане на кабелен електропровод, доставка и монтаж на закрита разпределителна уредба 20kV;
 • Предпроектни проучвания за изгражданен на фотоволтаична централа 6,6 MW и изграждане на прилежаща електоенергийна структура за електрозахранване на отдалечени производствени площадки;
 • Подмяна на осветителни тела в административен център на производствена компания;
 • Проучвателни дейности за изграфдане на фотоволтаична централа с мощност 4,4 MW;
 • Монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична централа с мощност 2,16MW;
 • Доставка и монтаж на реактори за компенсиране на реактивна енергия;
 • Реконструкция и изместване на магистрален шинопровод ниско напорежение 1500А;
 • Монтаж и пускане в експлоатация на системи за електрозахранване и осветление на търговески обекти с площ 4500m²;
 • Консултации за съставяне на инвестиционен проект и съгласуване на дейностите по изграждане на система от фотоволтаични централи за индустриални нужди;
 • Изграждане на електрически инсталации в разширение на логистичен център и административна сграда.